Autorskie plakaty i infografiki kitipury

Affinity Designer, Adobe Illustrator, tablet, ołówek, akwarela